Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Startujemy z nową stroną internetową!

18-10-2021
Zapraszamy na nową stroną internetową Powiatu Świebodzińskiego na platformie samorzad.gov.p l Od dnia dzisiejszego wszystkie aktualności oraz druki wniosków i formularzy będą publikowane wyłącznie na nowej stronie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Startujemy z nową stroną internetową!

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Służba zdrowia i opieka społeczna

 • 21-06-2018
 • Autor: Anna Iwachów
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2018r.

Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2018r.
 1. Przedmiot konkursu ofert.
 2. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2018r., w tym organizacja i wykonanie nieodpłatnych profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie poprzedzonych badaniem lekarskim i edukacją zdrowotną dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego w wieku powyżej 65 roku życia zgłaszających się do udziału w programie w formie akcji szczepień wykonywanych w siedzibie realizatora.
 3. W ramach programu realizator zobowiązany jest do:
 4. Przeprowadzenia działań edukacyjnych;
 5. Wykonania bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego powyżej 65 roku życia w punktach szczepień ochronnych, w tym:
 6. kwalifikacja do szczepienia – wywiad i badanie lekarskie w celu ustalenia przeciwwskazań do szczepienia oraz ocena ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych,
 7. zaszczepienie uczestnika,
 8. konsultacja lekarska w razie wystąpienia powikłań.
 9. Prowadzenie rejestru uczestników programu, dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia, ankiety dotyczącej satysfakcji mieszkańców i sprawozdawczości statystycznej.
 10. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie są mieszkańcy Powiatu Świebodzińskiego w wieku powyżej 65 roku życia (w ramach określonego limitu) bez skierowania, wg kwalifikacji wiekowej i miejsca zamieszkania.
 11. Realizator dokona zakupu szczepionki we własnym zakresie. Szczepionka powinna być dopuszczona do obrotu i stosowana na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.
 12. Realizator zutylizuje zużyte materiały i sprzęt medyczny na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2018r. przeznaczono kwotę w wysokości 18.000 zł. Łączna wysokość oferty nie może przekroczyć ww. kwoty.
 14. Termin realizacji programu: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r. Dokładne terminy realizacji szczepień zostaną ustalone z wybranym realizatorem.
 15. Warunki konkursu ofert.
 1. Informacje o konkursie ofert:
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonana Zarząd Powiatu Świebodzińskiego.
 3. Do konkursu mogą przystąpić oferenci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu.
 4. Oferty zgłoszone powinny być sporządzonena piśmie, w języku polskim, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli oferenta.
 5. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
 7. Z wybranym oferentem zostanie zawarta stosowna umowa.
 1. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert:
 2. Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.).
 3. Do sporządzonej oferty należy dołączyć aktualne dokumenty stosownie do statusu prawnego jednostki:
  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert konkursowych,
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą brały udział w realizacji programu objętego przedmiotem konkursu: między innymi kopie dyplomu oraz prawa wykonywania zawodu (co najmniej jeden lekarz wykonujący badania kwalifikacyjne do wykonywania szczepienia przeciwko grypie, co najmniej jedna pielęgniarka lub pielęgniarz posiadający kwalifikacje do wykonywania szczepień),
  3. oświadczenie oferenta o posiadaniu polisy lub zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie obejmującym również odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, na okres ich udzielania.
   Dokumenty powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 4. Przedłożenie dokumentacji dotyczącej szczepionki – charakterystyka produktu leczniczego.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert,
  2. nazwę, siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do właściwego rejestru,
  3. miejsce realizacji zadania,
  4. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji programu,
  5. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu medycznego biorącego udział w realizacji programu,
  6. proponowany termin realizacji programu, w tym określenie dni tygodnia i godzin realizacji zadania.
 3. Łączna kalkulacja kosztów powinna być spójna z zakresem realizowanego zadania i określać:
 4. liczbę osób, którą oferent może objąć akcją szczepień przeciwko grypie,
 5. koszt objęcia programem zdrowotnym jednej osoby uwzględniając wszystkie elementy składowe opisane w rozdziale I pkt. 2.
 1. Postanowienia końcowe:
 2. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Powiatu Świebodzińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2, do dnia 25 lipca 2018r. do godz. 15.30
 4. Do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08