Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Praca Starostwa

25-05-2020
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie jest czynne dla klientów. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, ustalonych odległości oraz limitów ilości osób przebywających w...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Praca Starostwa

Porady prawne - nowe zasady

20-05-2020
Do odwołania zawieszona została na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Porady prawne - nowe zasady

Jak załatwić sprawy w Wydz. Komunikacji i Transportu

26-03-2020
W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie. Jak załatwić sprawy w Wydziale Komunikacji? Można to zrobić na kilka...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Jak załatwić sprawy w Wydz. Komunikacji i Transportu

Organizacje pozarządowe

 • 27-05-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość

Do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego
stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo.
 
Od 16 maja 2020r. poszerzony został krąg beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z bezpłatnych porad należy składać
e-mailem bądź telefonicznie:
 • email: porady.npp[at]powiat.swiebodzin.pl
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, porady udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00, piątek
w godzinach 12:30 - 16:30
 
 • email: porady-p.swiebodzinski[at]civis-sum.org.pl , tel. 515 856 516
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia CIVIS SUM, porady udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 - 16:00
 
Do uzyskania porady telefonicznej lub e-mailowej nie jest już wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku
 
Po uzyskaniu pomocy prawnej można wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady przesyłając ją na adres: starostwo[at]powiat.swiebodzin.pl . W tym celu należy:
 • wskazać imię i nazwisko prawnika udzielającego porady,
 • adres mailowy punktu,
 • datę udzielenia pomocy,
 • krótką opinię.  
W temacie wiadomości proszę wpisać Nieodpłatna Pomoc Prawna – opinia.

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku.

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

Na podstawie Uchwały Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego
czytaj dalej

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r.

      W związku z ogłoszonym stan epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że oferty złożone w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. w zakresie:
czytaj dalej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku

 • 06-04-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Świebodzińskim

do odwołania zawieszona została na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo.
 
Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
W takim celu należy przesłać na poniższe adresy mailowe skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady.
Dokument może być również wypisany odręcznie, podpisany i przesłany w formie zdjęcia.
  
 • porady~.~npp~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, porady udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00, piątek w godzinach 12:30 - 16:30
 
 • porady~-~p~.~swiebodzinski~@~civis~-~sum~.~org~.~pl
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia CIVIS SUM, porady udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
 
W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.
 
W tym celu należy zgłosić potrzebę skorzystania z porady pod nr tel.: 515 856 516 w godzinach 12:00 - 16:00
 
Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załączeniu.

Załączniki

 • 16-03-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, podjęto decyzję o zamknięciu Starostwa dla interesantów.
Wobec powyższego scan podpisanej oferty na realizację zadań publicznych (w formacie pliku PDF) można przesłać elektronicznie na adres e-mail lub e-mail  
 
Przypominamy, że oferty można przesyłać do 18 marca 2020r. do godz. 15.30
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: e-mail   lub pisemnie na adres siedziby administratora. Starosta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: e-mail.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, rozpatrzeniem złożonej oferty, realizacją procesu przyznania środków finansowych oraz sprawozdawczości podmiotu w przypadku otrzymania dotacji, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.pl w zakładce „RODO”.
 • 16-03-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Komunikat Starosty Świebodzińskiego o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie Świebodzińskim

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju
od dnia 13 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną/ obywatelską mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail)
 
Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 
W takim celu należy przesłać na poniższe adresy mailowe skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady.
 
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, porady udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00, piątek w godzinach 12:30 - 16:30 
 
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia CIVIS SUM, porady udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
 
Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załączeniu.

Załączniki

 • 09-03-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2020r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2020 roku w zakresie:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. turystyki i krajoznawstwa,
 7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub elektronicznie na adres e-mail do dnia 17 marca 2020r. poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:
 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze uchwały Zarządu. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu www.swiebodzin.pl oraz na stronie BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 23 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08