Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Sprawdź stan powietrza w Świebodzinie

03-08-2020
Tablice z informacją na temat stanu powietrza już wiszą w Świebodzinie: - na ulicy Piłsudskiego 18 - na ulicy Wałowej 1 Czujniki informują mieszkańców o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Sprawdź stan powietrza w Świebodzinie

Fotorelacja - Święto Wojska Polskiego 2020

17-08-2020
15 sierpnia 2020r. o godz. 12:00w Świebodzinie dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy Pomniku Niepodległości władze samorządowe Powiatu i Gminy Świebodzin, organizacje kombatanckie, partie polityczne oraz...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Fotorelacja - Święto Wojska Polskiego 2020

Zakup laptopów dla dzieci

18-08-2020
Powiat Świebodziński otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 276 409,00 zł . Za otrzymane dofinansowanie zakupione zostaną laptopy...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zakup laptopów dla dzieci

Organizacje pozarządowe

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
- Strefy Piłki Siatkowej Zbąszynek na realizację zadania – Promocja Powiatu Świebodzińskiego poprzez udział w turniejach piłki siatkowej.
czytaj dalej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Załączniki

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 
Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
- Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania – Poznaj miejsca ważne dla każdego Polaka.
 
Oferta realizacji zadania jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 w pokoju nr 17 lub na stronie internetowej www.swiebodzin.pl .
 
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 20 lipca 2020r.  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub na adres e-mail  j~.~rybczynska~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl .

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019r.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 8 czerwca 2020r. podjął uchwałę w sprawie ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Na realizację zadania zaplanowana została kwota 18.000,00zł.
 
Kompletne oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2  w zamkniętych, kopertach z dopiskiem:  „Otwarty konkurs ofert – 2020r.” lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Świebodzinie).
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: starostwo~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Starosta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, rozpatrzeniem złożonej oferty, realizacją procesu przyznania środków finansowych oraz sprawozdawczości podmiotu w przypadku otrzymania dotacji, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.pl w zakładce „RODO”.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 8 czerwca 2020r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Konkurs unieważniono, ponieważ na realizację tego zadania nie zlożono żadnej oferty.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Ponowne ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

      Zgodnie z uchwałą nr 182/2020 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 maja 2020r. w sprawie naboru kandydatów przedstawicieli organizacji na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego 26 maja 2020r. upłynął termin zgłaszania kandydatów.
 
Z uwagi na fakt, iż zgłoszono mniej niż ośmiu kandydatów wyznacza się nowy termin zgłaszania kandydatów do dnia 22 czerwca 2020r.
 
Przypominamy, że:
 1. Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Każdy z ww. podmiotów może zgłosić jednego pełnoletniego kandydata.
 3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia kandydata do Rady, na adres Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2   66-200 Świebodzin.
 4. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.
 5. Zgłoszenie złożone po terminie lub niepodpisane przez osoby upoważnione nie będą rozpatrywane.
 
Do karty zgłoszeniowej Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego dołącza:
 1. oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: starostwo~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Starosta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z naborem kandydatów, ustaleniem składu i późniejszych prac Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.swiebodzin.pl w zakładce „RODO”.
 
 • 27-05-2020
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość

Do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego
stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo.
 
Od 16 maja 2020r. poszerzony został krąg beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z bezpłatnych porad należy składać
e-mailem bądź telefonicznie:
 • email: porady.npp[at]powiat.swiebodzin.pl
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze, porady udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 12:00, piątek
w godzinach 12:30 - 16:30
 
 • email: porady-p.swiebodzinski[at]civis-sum.org.pl , tel. 515 856 516
porady udzielane przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia CIVIS SUM, porady udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 - 16:00
 
Do uzyskania porady telefonicznej lub e-mailowej nie jest już wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku
 
Po uzyskaniu pomocy prawnej można wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady przesyłając ją na adres: starostwo[at]powiat.swiebodzin.pl . W tym celu należy:
 • wskazać imię i nazwisko prawnika udzielającego porady,
 • adres mailowy punktu,
 • datę udzielenia pomocy,
 • krótką opinię.  
W temacie wiadomości proszę wpisać Nieodpłatna Pomoc Prawna – opinia.
1 2 3 4 5 6 ... 24 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08