Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Startujemy z nową stroną internetową!

18-10-2021
Zapraszamy na nową stroną internetową Powiatu Świebodzińskiego na platformie samorzad.gov.p l Od dnia dzisiejszego wszystkie aktualności oraz druki wniosków i formularzy będą publikowane wyłącznie na nowej stronie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Startujemy z nową stroną internetową!

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Starosta Świebodziński z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2 z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: e-mail.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: e-mail we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi,
e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
                Urząd Ochrony Danych Osobowych
                ul. Stawki 2
                00-193 Warszawa
                tel. 22 531 03 00
                fax. 22 531 03 01
                Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.
Podstawa prawna:
- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

REGULAMIN FANPAGE’A POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, przekazujemy merytoryczne informacje; fanpage jest miejscem do dyskusji  i wymiany opinii na temat Powiatu Świebodzińskiego oraz działa podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opartej o zasady wzajemnego szacunku i kultury.
1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i poszanowania przekonań innych osób.
2. Każdy użytkownik publikuje komentarz na własną odpowiedzialność. Komentarze powinny odnosić się tylko i wyłącznie do treści wiadomości.
3. Poprzez umieszczenia komentarza użytkownik wyraża zgodę na jego publikację i akceptuje postanowienie niniejszego regulaminu.
4. Troszcząc się o najwyższą jakość dyskusji nie akceptujemy wpisów, które mogą uchodzić za obraźliwe, zawierające treści rasistowskie, naruszające dobra innych osób, propagujące niedozwolone środki i przemoc, obrażające inne wyznania i przekonania, zawierające treści pornograficzne oraz inne nieodpowiednie dla odbiorców poniżej 18. roku życia. Wpisy o w/w charakterze będą usuwane.
5. Nie będzie tolerowane łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszać odpowiednim organom.
6. Na fanpage'u Powiatu Świebodzińskiego zakazane są wpisy o charakterze trollingu, mowy nienawiści oraz hejtu. Treści te mogą być usuwane, aby nie zakłócać korzystania z witryny.
7. Na stronie zakazane jest publikowanie reklam.
8. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do kontrolowania, usuwania lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu oraz w przypadku zastrzeżenia, co do zgodności treści z obowiązującymi normami.
9. W przypadku osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu może dojść do zablokowania uczestnictwa.
10. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o odblokowanie uczestnictwa wysyłając maila na adres.
11. Każdy użytkownik korzystający z fanpage'a Powiatu Świebodzińskiego akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
12. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u treści.
13. W pozostałych sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osób odwiedzających fanpage Powiatu Świebodzińskiego w portalu społecznościowym Facebook Inc.

Administrator danych osobowych. 
Administratorem Pastwa danych osobowych zamieszczanych w (fanpage’u) Powiatu Świebodzińskiego (www.facebook.com/powiatswiebodzinski) portalu społecznociowego Facebook jest Starosta Świebodziński z z siedzibą w Świebodzinie (66-200) przy ulicy Kolejowej 2 z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: e-mail
Gdy przegldacie Pastwo nasz profil (niezalenie od tego, czy jestecie zalogowani, czy nie) Facebook przetwarza Pastwa dane osobowe. Informacje zawarte w Pastwa profilu oraz aktywność s take bezporednio administrowane przez Facebook. Wicej informacji dotyczcych przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajd Pastwo: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
Inspektor ochrony danych. 
Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
Cele przetwarzania Pastwa danych oraz podstawa prawna. 
Pastwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 
- promocji Powiatu Świebodzińskiego,
- informowanie o naszych działaniach promocyjnych,
- publikowanie postów w fanpage’u,
- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
- udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomoci;
- statystycznym (poprzez analiz danych na temat aktywnoci uytkowników fanpage’a),
- prowadzeniu bieżącej korespondencji, przy wykorzystaniu narzdzi dostarczonych przez ww. portal, w tym komunikator Messenger. 
Pastwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyraonej przez Pastwa zgody, udzielonej wraz z wejciem na naszego fanpage’a: Powiat Świebodzińskiego www.facebook.com/powiatswiebodzinski w zwizku z przetwarzaniem, które jest niezbdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 
Przetwarzaniu podlegaj dane osobowe, które opublikowali Pastwo na swoim profilu, w szczególnoci imi i nazwisko, wizerunek, wiek itp. Dodatkowo, Facebook udostpnia nam informacje dotyczce wywietlania naszych postów, ich zasigów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujcych. Informacje te maj charakter statystyczny, jednak tworzone s w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Pastwa zachowa na naszym fanpage’u. 
Odbiorcy danych osobowych. 
W zwizku z przetwarzaniem Pastwa danych osobowych w celach, wskazanych powyej, odbiorcami Pastwa danych osobowych mog by: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujce zadania publiczne na podstawie przepisów prawa, lokalne media, inne podmioty, którym administrator udostpni dane w postaci zdjęć, filmów lub innych materiałów promocyjnych, podmioty, z którymi administrator zawarł umow lub porozumienie na korzystanie z udostpnianych przez nie systemów informatycznych. W zwizku ze specyfik działania Facebook’a dane osobowe mog by udostpniane spółkom z grupy operatora obsługujcego ten portal. 
Okres przechowywania danych. 
Pastwa dane, które posiadamy w wiadomociach prywatnych, s przechowywane do czasu wniesienia przez Pastwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunicia przez Pastwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostpnionych przez Pastwa komentarzy, s one dostpne na naszym fanpage’u do czasu usunicia ich przez autora. 
Prawa osób, których dane dotycz
Na zasadach okrelonych przepisami RODO przysługuje Pastwu: 
 1. prawo dostpu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeli sdne lub nieaktualne,
  3) prawo do usunicia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych osobowych, 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrbne mog wyłczy moliwość skorzystania z tego prawa,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzdu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa), jeeli uznaj Pastwo, e przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem. 
Informacja o przekazywaniu danych osobowych do pastw trzecich lub do organizacji midzynarodowych. 
We własnym zakresie nie planujemy bezporednio przekazywa danych do pastw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji midzynarodowych, jednak specyfika działania Facebook’a i jego midzynarodowego charakter powoduj, e potencjalnie moliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zalene od nas). Podstaw takiego transferu s stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisj Europejsk, za w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzajca Tarcz Prywatnoci (tzw. Privacy Shield). 
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
W toku przetwarzania Pastwa danych osobowych nie bdzie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze wzgldu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłcznie zwizane z subskrypcj fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomoci. W przypadku przegldania fanpage’a przez zalogowanego uytkownika dane statystyczne zbierane s automatycznie przez Facebook. 
 

KLAUZULE INFORMACYJNE

Załączniki

Ochrona Danych Osobowych

Załączniki

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08