Organizacje pozarządowe

  • 24-03-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 24 marca 2021r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
 
Na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku w zakresie:
  1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
  5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  6. turystyki i krajoznawstwa,
  7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
zaplanowana została kwota 128.181,66zł.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie do 14 kwietnia 2021. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2,  pocztą lub scan podpisanej oferty na realizację zadań publicznych wraz z załącznikami (w formacie pliku PDF) można przesłać na adres starostwo[at]powiat.swiebodzin.pl lub j.rybczynska[at]powiat.swiebodzin.pl . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki