Modernizacja kształcenia zawodowego

  • 03-03-2017
  • Autor: Joanna Rybczyńska

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

    
     Rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
     Liderem projektu jest Powiat Świebodziński. Realizowany jest on w partnerstwie z Konsorcjum Firm - Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska – Lider, Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wielkopolskim oraz z PWSZ w Sulechowie. 
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz 645 uczniów, w tym 60 uczniów niepełnosprawnych. Uczestnikami są:
  • Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie. 
Realizacja projektu pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób młodych. Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu (przedsiębiorców) pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.  
 
W ramach projektu dla uczniów zostaną przeprowadzone następujące kursy i szkolenia :
TECHNIK LOGISTYK :
1) prowadzenie działalności w branży transportowej
2) operator wózków widłowych i organizacja pracy magazyniera
3) podstawy prawa transportowego
4) język zawodowy
5) symulacje pracy magazynu6) wirtualne laboratoria 
 
TECHNIK  EKONOMISTA / TECHNIK  HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA
1) kasjer walutowy z obsługą kasy fiskalnej
2) kurs e-commerce i marketing internetowy
3) stan posiadania firmy – bilans
4) język zawodowy 
 
TECHNIK  INFORMATYK
1) programista
2) administrator stron internetowych
3) administrator baz danych
4) język zawodowy
5) administrator sieci komputerowych
6) projektowanie grafiki komputerowej i animacji
7) Android i iOs - nowoczesne aplikacje mobilne  
 
TECHNIK  ŻYWIENIA  I  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH / TECHNIK HOTELARSTWA  / KUCHARZ
1) kurs dekorowania potraw ( carving )
2) kurs dekorowania stołów
3) język zawodowy
4) kurs kwalifikacyjny ( I i II stopnia ) – kelner
5) kurs kwalifikacyjny ( I i II stopnia ) – barman
6) kurs kwalifikacyjny ( I i II stopnia ) – barista
7) sommelier
8) magia aromatów w przemyśle spożywczym
9) dietetyk
10) animator czasu wolnego
11) animator sportu i rekreacji
12) pilotaż i przewodnictwo
13) rezydent turystyczny
14) obsługa programów hotelowych
15) zasady higieny w technologii żywności
16) warsztaty gastronomiczne SLOW FOOD
17) warsztaty gastronomiczne FAST FOOD 
 
KIERUNKI  MECHANICZNE – technikum  i zasadnicza szkoła zawodowa
1) uprawnienia elektryczne
2) projektowanie CAD 2D i 3D
3) język zawodowy
4) spawanie ręczne metodą MAG
5) projektowanie i obsługa obrabiarek CNC 
 
DODATKOWO – uczniowie w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą mieli możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B. 
 
Staże i praktyki uczniów
W ramach zadania 320 uczniów odbędzie staże/praktyki mające na celu nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy, które z kolei  zwiększą szanse na późniejsze uzyskanie zatrudnienia. 
 
W ramach projektu zakupione zostaną środki trwałe i materiały dydaktyczne, które  doposażoną pracownie: 
 
Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych:
- Doposażenie stanowisk pracy : spawanie i obsługa obrabiarek CNC
- Pracownia informatyki i programowania
- Pracownia elektromechaniki z pełnym wyposażeniem
- Pracownia hotelarstwa i obsługi turystycznej
- Pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży
- Pracownia technik biurowych
- Pracownia organizacji usług kelnerskich i obsługi gości
- Pracownia technologii gastronomicznej. 
 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
- Pracownia hotelarska
- Pracownia gastronomiczna. 
 
Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022r.
Kwota dofinansowania 8.252.736,80zł.
 
Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń, praktyk u przedsiębiorców oraz studiów podyplomowych zgodnie z profilem zawodowym w jakim kształcą.
 
W ramach projektu na terenie powiatu zostanie zbudowana sieć profesjonalnego lokalnego doradztwa zawodowego, którą prowadzić będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Świebodzinie.
 
Regulamin projektu oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – budynek B, ul. Piłsudskiego 18, tel. 068 475 53 26, 068 475 53 25).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją