Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Darmowa pomoc prawna

24-06-2021
Od 17 czerwca 2021 wznowiona została stacjonarna działalność punktu – porady udzielne są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie oraz w dalszym ciągu telefonicznie i mailowo. Z porady można skorzystać podczas...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Darmowa pomoc prawna

Wydział Komunikacji i Transportu pod nowym adresem

04-05-2021
Przypominamy, że od dziś Wydział Komunikacji i Transportu ma nową siedzibę - ul. Żaków 3, Świebodzin. Wszystkie osoby, które były umawiane na maj, były informowane o nowym adresie. ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Wydział Komunikacji i Transportu pod nowym adresem

Punkt Szczepień Powszechnych w Świebodzinie

28-04-2021
Od 08.05.2021 uruchomiamy Punkt Szczepień Powszechnych. Znajdować się on będzie w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (dawne Technikum) przy ulicy Żaków 1 w Świebodzinie . Szczepienia odbywać się będą w...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Punkt Szczepień Powszechnych w Świebodzinie

Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, informuje że w dniach 23 ÷ 31 grudnia 2020r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje, z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Świebodzińskiego dotyczące 
 
Projektu Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 roku.
 
 
Uwagi dotyczące projektu przedmiotowej uchwały można składać na formularzu konsultacji bezpośrednio (w formie papierowej) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie danych rejestrowych organizacji oraz osób upoważnionych do reprezentowania organizacji. Opinie
i uwagi złożone przez osoby nieupoważnione lub po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem programu. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.
 
czytaj dalej

Aktualny wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Załączniki

NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI

Informujemy, że istnieje możliwość odbierania żywności z pobliskich sklepów BIEDRONKA i przekazywania jej osobom potrzebującym. W tym celu organizacje pozarządowe muszą wypełnić formularz, który znajduje się na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp
 
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego i spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.

Załączniki

Tydzień przeciwdziałania cyberprzemocy

W ramach Tygodnia przeciw cyberprzemocy dla osób doświadczających cyberprzemocy i osób z ich otoczenia Stowarzyszenie CIVIS SUM - Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
 przygotowało bezpłatne porady prawnika.
 
od 7 do 13 grudnia
w godz. 10:00-16:00
kontakt telefoniczny: 690 600 570
mailowy: helpline[at]civis-sum.org.pl
poprzez Messenger: fb.com/nie.dla.cyberprzemocy 
 
 

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

I. Obowiązek informacyjny
Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Do ustawy wprowadzono, jako instytucje zobowiązane stowarzyszenia i fundacje, w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
     W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):
1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.
 
     Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć na adres Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Kolejowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r.
 
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
 
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z ­Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Audytorem wewnętrznym – Beatą Hordziejczuk, tel. 68 47 55 335, e-mail: b.hordziejczuk[at]powiat.swiebodzin.pl
 
II. Obowiązek stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających
informacje odnośnie tego punktu znajdziecie Państwo w załączniku do wiadomości.

Załączniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021r.
 
Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 
Swoich przedstawicieli organizacje mogą zgłaszać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub elektronicznie na adres j~.~rybczynska~@~powiat~.~swiebodzin~.~pl do dnia 28 października 2020r. poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej rekomendowanego przez organizację kandydata. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 
W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jeżeli:
 • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w drodze uchwały Zarządu. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu www.swiebodzin.pl oraz na stronie BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/

Załączniki

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1057) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Świebodzińskim w 2021r.

Załączniki

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020
dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na najciekawsze prace o tematyce prawnej

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.
 
Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:
1.       Prawa i obowiązki obywatelskie,
2.       Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
3.       Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,
4.       Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
5.       Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia.
Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.
Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: e-mail lub drogą pocztową - na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 30 listopada 2020 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 2 grudnia 2020 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku.

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.
W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych - w tym Powiatu Świebodzińskiego.

Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 oraz dyplomy.
Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.
Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.
 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj: http://edukacja-prawna.info.pl/konkurs
 
Etap lokalny Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na obszarze Powiatu Świebodzińskiego jest realizowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM w ramach zadania publicznego powierzonego przez Powiat Świebodziński pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie świebodzińskim w 2020 r."
 
czytaj dalej

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
- Strefy Piłki Siatkowej Zbąszynek na realizację zadania – Promocja Powiatu Świebodzińskiego poprzez udział w turniejach piłki siatkowej.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 25 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe